DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ üstüne

DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ ÜSTÜNE:

 

ALPTEKİN, Yasemin; "The Other Side of the Mountain", Journal of Turkish Literature, 2, s. 93-104, 2005: Romanın Yin-Yan felsefesi bakış açısıyla incelenmesi.

 

ASLANKARA, M. Sadık; " 'Dağın Öteki Yüzü'nde Bir Gezinti", Cumhuriyet Kitap, 332, s. 12-14, 27 Haziran 1996: Romanın Cumhuriyet tarihi, "intihar" ve "ihanet" izlekleri açısından, Adalet Ağaoğlu’nun ÖLMEYE YATMAK' ı ile kıyaslamalı irdelenmesi.

 

ATASÜ, Erendiz; "Edebiyattaki Kadın İmgelerinde Cumhuriyet'in İzdüşümleri", 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (yayına hazırlayan Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu), s. 129-141, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998: Yazar kendi yapıtına bakıyor. Nezihe Meriç’in KORSAN ÇIKMAZI, Adalet Ağaoğlu’nun ÖLMEYE YATMAK, İnci Aral’ın ÖLÜ ERKEK KUŞLAR romanlarındaki ve DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ'ndeki kadın karakterlerin, Cumhuriyet devrimlerinin yansımaları açısından değerlendirilmesi

 

ATASÜ, Erendiz – KUTLU, Ayla; " Soruların Aynasında İki Yazar", Varlık,1070, s. 44-48, Kasım 1996: İki yazar son yapıtlarını ve edebiyat anlayışlarını tartışıyorlar.

 

AYTAÇ, Gürsel; "Dağın Öteki Yüzü", Cumhuriyet Kitap, 305, s. 4-5, 21 Aralık 1995: Yapıtın bir "dönem romanı" olarak ve yazarının fenci kimliğinin edebi metne yansımaları açısından değerlendirilmesi

 

DİRENÇ, Dilek; " Bir Yazar Geçmişe Bakarken:Kuşaktan Kuşağa Kadınlar", Tarih ve Toplum, 35(207), s. 13-18, Mart 2001: LANETLİLER’ deki Arda Kalan öyküsünün ve DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ romanının, kadınların alternatif tarihi - edebi metin ilişkisi açısından kıyaslamalı olarak incelenmesi

 

DİRENÇ, Dilek; “Between Generations Across Cultures: Exploring Female Memory”, The International Fiction Review, 29, 1-2 (2002), p.62-68

 

DOĞAN, Mahzun; "Orhan Kemal Ödülünü Kazanan Erendiz Atasü: 'Acı İnsanı Duyarlılaştırıyor' ", Dünya Kitap, 56, s. 11, 14 Haziran 1996: Yazarla söyleşi

 

DOLTAŞ,Dilek; " Tarihi Yeniden Yazmak: 'Dağın Öteki Yüzü' ", Aydınlanmanın Kadınları (yayına hazırlayan: Necla Arat), s. 271-287, Cumhuriyet Kitapları, İst. , 1998 ; Postmodernizm:Tartışmalar ve Uygulamalar, s. 171-192, Telos Yayıncılık, İst. , 1999: Roman, edebiyat kuramlarının ışığında irdelenmekte ve kadın gözüyle ve öznel bakış açısıyla tarihi içselleştirip yeniden yorumlayan, edebi türleri harmanlayan, postmodern okumalara açık, katmanlı bir yapıt olarak değerlendirilmekte.

 

Dursun K. , Tarık; "Erendiz Atasü'nün Hakkıdır!", Yeniyüzyıl, 9 Ocak 1996

 

ECEVİT, Yıldız; "İçtenlikli Bir Yazar: Erendiz Atasü", Cumhuriyet Kitap, 305,s. 1, 4-6, 21 Aralık 1995: Romanın "Kemalist ideolojinin estetize edilmesi" bağlamında değerlendirilmesi ve yazarla söyleşi

 

GÖKSU, Saime; "Kemalizmin İçinden:Atatürk'ün Mirası" (İng. ), ("Kemalism Within: The Legacy of Atatürk"), Turkish Area Studies, 51, s. 46-48, Oxford, Nov. 2000: Özellikle kadın özgürlüğü bağlamında Kemalist bir ruh taşıyan romanın aynı zamanda Kamalizmi içinden eleştirdiği ileri sürülüyor

 

GÜNAY, Çimen;"Cumhuriyet'e Feminist Bir Bakış: Erendiz Atasü ve 'Dağın Öteki Yüzü' I", Türk Kadın Roman ve Öykü Yazarları Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara 8-10 Nisan 1999; Papirüs, 39, s. 38-42, Mayıs 2000 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

GÜNAY, Çimen; "Cumhuriyet'e Feminist Bir Bakış: Erendiz Atasü ve 'Dağın Öteki Yüzü' II", Papirüs 40, s. 34-39, Haziran 2000: Birbirini izleyen bu çalışmalarda yapıt, Cumhuriyet tarihini feminist bilinçle işleyen modernist bir roman olarak irdelenmektedir.

 

GÜNAY, Ülkü Y. ; " 'Dağın Öteki Yüzü'nde Ne Var?" , Çağdaş Türk Dili, 9(100) , 59-61, Haziran 1996

 

GÜNBAŞ, Ahmet; " 'Dağın Öteki Yüzü' ne Bakarken", Cumhuriyet Kİtap, 552, s. 14-15, 14 Eylül, 2000

 

GÜNEŞ, Elif Öksüz; ‘’Erendiz Atasü’nünü ‘Dağın Öteki Yüzü’ Romanında Ötekinin Kişi Düzlemindeki Yansımaları’’, Motif Akademi Halk Bilim Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2018, s. 321-335 : Yazar, “dağ” ve “öteki yüzü” kavramlarından yola çıkarak, kişiliklerdeki ve durumlardaki zıtlıkları tartışıyor.

 

HOLLAND, Tom; "Ottomania" (İng. ), The Daily Telegraph, London, August 12, 2000 (Cumhuriyet Kitap, 577, s. 6, 8 Mart 2001: Tom Holland'ın yazısının yalnızca DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ ile ilgili bölümlerinin Türkçe çevirisi): Tarık Aziz'in Osmanlı dönemini konu alan TAŞ KADIN’ ıyla (THE STONE WOMAN) DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ' nü (THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN) karşılaştıran eleştirmen, tercihini , "Türkiye'nin ruhunu dile getirebilen, son kertede Türk ve bir o denli Avrupa edebiyatının biçimsel özelliklerini yaratıcı tarzda özümseyebilmiş" diye nitelediği DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ' nden yana kullanıyor.

 

IŞIKDEMİR, Hülya; "Erendiz Atasü ile 'Dağın Öteki Yüzü'nde", Düşlem, 12, 17-23, Bursa, Nisan 1998: Romanın belgesel, kurgusal ve simgesel yanları üstüne yazarla söyleşi

 

İZMİR, Sibel; "Suicide in The Other Side of the Mountain and Mrs. Dolloway, ", 5. IDEA Conference, Atılım Universitesi, Ankara, 24-26 Nisan 2010

 

KORKUT-NAYKİ, Nil;  "Woman's Writing and the Body in a Turkish Context: Erendiz Atasü's The Other Side of the Mountain", Middle Eastern Literatures, Vol 17, no 3, s. 223-237, 2014: Yazar, ataerkil kültürlerin kadın varlığında yarattığı beden-ruh ikilemini ve kadın aklını ancak bedeninin bastırılması koşuluyla kabul edebilmesini hem eleştirmek hem aşmak üzere Erendiz Atasü’nün nasıl bir edebi dil kurduğunu ve kullandığını inceliyor; ve bu romanın hem Türk edebiyatında önemli bir yapı taşı hem de dünya feminist literatürüne önemli bir katkı olduğu sonucuna varıyor.

 

LARSON, Vanesa; "Türk Destanı" (İng. ) ("Turkish Epic"), Worldview, 15(3), s. 48-49, Washington,July-Sept. 2002: Romanın, tarihsel içerik, biçem ve yazarının ülkesine bakışı açılarından değerlendirilmesi

 

MASLEN, Elizabeth; "Çağdaş Türkiye'nin Tarihi", Cumhuriyet Kitap, s. 1, 24 Ağustos 2000: Çevirmenin roman üstüne görüşleri

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Erendiz Atasü ve 'Dağın Öteki Yüzü' ", Varlık, 1110, s. 49-52, Mart 2000: Tarihsel roman kavramının zaman içinde uğradığı değişimler ve çağdaş edebiyat kuramları açısında romanın irdelenmesi

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazınından Örnekler: Erendiz Atasü, Mina Urgan, Şadan Karadeniz", H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. yılı özel sayısı, s. 69-80, 1999

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Kültürün Tarihi, Tarih Kültürü" (İng. ) ("The History of Culture, The Culture of History"), Proceedings of the Second Cultural Studies Seminar, s. 45-53, Ege Üniversitesi, İzmir, 1997: DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ’nün ve Pat Barker’ın REGENERATION adlı romanının tarihe yaklaşımları açısından karşılaştırılmaları (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

NEWS LETTER; “Dağın Öteki Yüzü” (İng. ) (“The Other Side of The Mountain” ), News Letter, Ankara, Sept. , 2000

 

ÖZCAN, Burcu;" 'Dağın Öteki Yüzü'nde Ben", Kum, 2, s. 8, Nisan 1999. Roman üstüne kişisel izlenimler.

 

ÖZYURT, Mine; “Unveiling of the Veiled Self: Use of Metaphors in Erendiz Atasü's The Other Side of the Mountain” (İng.), Edebiyat, Journal of Middle Eastern Literatures, New York & London, Routledge, 13/2, 2003, s. 199-209 : Yazar, kadın yazarlarda “bildungsroman” tarzını kişiliğin inşası olarak değil, benliğin keşfi olarak metinleştiğine dair olan edebiyat görüşünün ışığında “Dağın Öteki Yüzü”nü inceliyor.

 

THARAUD,Barry; "Uludağ'dan Görünüm" (İng. )("The View from Mount Uludağ"), Edebiyat - The Journal of Near Eastern Literatures, University of North Dakota (USA), 13/1/2002): "Tarihi olayların, kuşaklar boyu aktarılmış aile anılarının ve kurmacanın iç içe dokunduğu büyüleyici bir kitap" diye nitelendirdiği yapıtta eleştirmen, tarihsel-siyasal içeriğin insan ruhunun araştırılabilmesi için bir fon oluşturduğunu vurguluyor; ve bu uzun incelemesinde "20. yüzyılın vahşeti ve insan doğasının kırılganlığı karşısında, her zamankinden de çok sevgiye muhtaç olan roman kişilerinin toplumsal ve kişisel hayal kırıklıkları ve ihanetlerle" yüzleşmedeki tutumlarını irdeliyor. Tharaud romanın başlangıç ve sonuç bölümlerinde Virginia Woolf'un etkisini varsayıyor ve bu bölümleri diğer kısımlar kadar başarılı bulmuyor.

 

ULUSOY, Tolga; "Dağın Öteki Yüzü – Erendiz Atasü", tolgaulusoy.tumblr.com, 2015. Roman üstüne kişisel izlenimler.

 

UŞŞAKLI, Pınar; "Dağın Öteki Yüzü' İngilizcede", Cumhuriyet Kitap, 453, s. 13, 22 Ekim 1998; Edebiyatçılar Derneği Haberler, 61, Kasım 1998: Romanın, British Council tarafından Cumhuriyetin 75. yılında İngiliz okura tanıtılacak kitap olarak seçilmesi üzerine, BC edebiyat faaliyetleri koordinatörü Pınar Uşşaklı ile röportaj

 

YÜKSEL,Ayşegül; "Kurmaca ve Gerçeğin Buluştuğu Noktada Geçmiş ve Şimdi ile Hesaplaşma: Erendiz Atasü’den Dağın Öteki Yüzü", Berna Moran’a Armağan: Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış (Yayına Hazırlayanlar, Nazan Aksoy, Bülent Aksoy), s. 233-261, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997: Romanın “çok düzlemli kurmaca örüntüsü”nün, yapısalcı bakış açısıyla incelenmesi: Saptanan üç anlatı düzleminin alt birimleri ve birbirleriyle ilişkileri açısında çözümlenişi.