DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ üstüne

DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ üstüne: 

Ahmet GÜNBAŞ, " 'Dağın Öteki Yüzü' ne Bakarken", Cumhuriyet Kİtap, 552, s. 14-15, 14 Eylül, 2000
Ayşegül YÜKSEL, "Kurmaca ve Gerçeğin Buluştuğu Noktada Geçmiş ve Şimdi ile Hesaplaşma: Erendiz Atasü’den Dağın Öteki Yüzü", Berna Moran’a Armağan: Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış (Yayına Hazırlayanlar, Nazan Aksoy, Bülent Aksoy), s. 233-261, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997: Romanın “çok düzlemli kurmaca örüntüsü”nün, yapısalcı bakış açısıyla incelenmesi: Saptanan üç anlatı düzleminin alt birimleri ve birbirleriyle ilişkileri açısında çözümlenişi.
Barry THARAUD, "Uludağ'dan Görünüm" (İng. )("The View from Mount Uludağ"), Edebiyat - The Journal of Middle Eastern Literatures, University of North Dakota (USA), 13 (1/2003): "Tarihi olayların, kuşaklar boyu aktarılmış aile anılarının ve kurmacanın iç içe dokunduğu büyüleyici bir kitap" diye nitelendirdiği yapıtta eleştirmen, tarihsel-siyasal içeriğin insan ruhunun araştırılabilmesi için bir fon oluşturduğunu vurguluyor; ve bu uzun incelemesinde "20. yüzyılın vahşeti ve insan doğasının kırılganlığı karşısında, her zamankinden de çok sevgiye muhtaç olan roman kişilerinin toplumsal ve kişisel hayal kırıklıkları ve ihanetlerle" yüzleşmedeki tutumlarını irdeliyor. Tharaud romanın başlangıç ve sonuç bölümlerinde Virginia Woolf'un etkisini varsayıyor ve bu bölümleri diğer kısımlar kadar başarılı bulmuyor.
Burcu ÖZCAN," 'Dağın Öteki Yüzü'nde Ben", Kum, 2, s. 8, Nisan 1999. Roman üstüne kişisel izlenimler
CUMHURİYET KİTAP, "Dağın Öteki Yüzü' İngilizcede", Cumhuriyet Kitap, 453, s. 13, 22 Ekim 1998; Edebiyatçılar Derneği Haberler, 61, Kasım 1998: Romanın, British Council tarafından Cumhuriyetin 75. yılında İngiliz okura tanıtılacak kitap olarak seçilmesi üzerine, BC edebiyat faaliyetleri koordinatörü Pınar Uşşaklı ile röportaj
Çimen GÜNAY, "Cumhuriyet'e Feminist Bir Bakış: Erendiz Atasü ve 'Dağın Öteki Yüzü' I", Papirüs, 39, s. 38-42, Mayıs 2000
Çimen GÜNAY, "Cumhuriyet'e Feminist Bir Bakış: Erendiz Atasü ve 'Dağın Öteki Yüzü' II", Papirüs 40, s. 34-39, Haziran 2000: Birbirini izleyen bu çalışmalarda yapıt, Cumhuriyet tarihini feminist bilinçle işleyen modernist bir roman olarak irdelenmektedir.
Dilek DİRENÇ: Bkz: Öykü ve deneme kitapları üstüne, Dilek DİRENÇ
Dilek DOLTAŞ, " Tarihi Yeniden Yazmak: 'Dağın Öteki Yüzü' ", Aydınlanmanın Kadınları (yayına hazırlayan: Necla Arat), s. 271-287, Cumhuriyet Kitapları, İst. , 1998 ; Postmodernizm:Tartışmalar ve Uygulamalar, s. 171-192, Telos Yayıncılık, İst. , 1999: Roman, edebiyat kuramlarının ışığında irdelenmekte ve kadın gözüyle ve öznel bakış açısıyla tarihi içselleştirip yeniden yorumlayan, edebi türleri harmanlayan, postmodern okumalara açık, katmanlı bir yapıt olarak değerlendirilmekte.
ELİF ÖKSÜZ GÜNEŞ : ‘’Erendiz Atasü’nünü ‘Dağın Öteki Yüzü’ romanında ötekinin kişi düzlemindeki yansımaları’’;
Elizabeth MASLEN, "Çağdaş Türkiye'nin Tarihi", Cumhuriyet Kitap, s. 1, 24 Ağustos 2000: Çevirmenin roman üstüne görüşleri
Erendiz ATASÜ, "Edebiyattaki Kadın İmgelerinde Cumhuriyet'in İzdüşümleri", 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (yayına hazırlayan Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu), s. 129-141, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998: Yazar kendi yapıtına bakıyor. Nezihe Meriç’in KORSAN ÇIKMAZI, Adalet Ağaoğlu’nun ÖLMEYE YATMAK, İnci Aral’ın ÖLÜ ERKEK KUŞLAR romanlarındaki ve DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ'ndeki kadın karakterlerin, Cumhuriyet devrimlerinin yansımaları açısından değerlendirilmesi
Erendiz ATASÜ, Ayla KUTLU, " Soruların Aynasında İki Yazar", Varlık,1070, s. 44-48, Kasım 1996: İki yazar son yapıtlarını ve edebiyat anlayışlarını tartışıyorlar.
Gürsel AYTAÇ, "Dağın Öteki Yüzü", Cumhuriyet Kitap, 305, s. 4-5, 21 Aralık 1995: Yapıtın bir "dönem romanı" olarak ve yazarının fenci kimliğinin edebi metne yansımaları açısından değerlendirilmesi
Hülya IŞIKDEMİR, "Erendiz Atasü ile 'Dağın Öteki Yüzü'nde", Düşlem, 12, 17-23, Bursa, Nisan 1998: Romanın belgesel, kurgusal ve simgesel yanları üstüne yazarla söyleşi
Mahzun DOĞAN, "Orhan Kemal Ödülünü Kazanan Erendiz Atasü: 'Acı İnsanı Duyarlılaştırıyor' ", Dünya Kitap, 56, s. 11, 14 Haziran 1996: Yazarla söyleşi
M. Sadık ASLANKARA, " 'Dağın Öteki Yüzü'nde Bir Gezinti", Cumhuriyet Kitap, 332, s. 12-14, 27 Haziran 1996: Romanın Cumhuriyet tarihi, "intihar" ve "ihanet" izlekleri açısından, Adalet Ağaoğlu’nun ÖLMEYE YATMAK' ı ile kıyaslamalı irdelenmesi.
Nil KORKUT-NAYKİ, "Woman's Writing and the Body in a Turkish Context: Erendiz Atasü's The Other Side of the Mountain", Middle Eastern Literatures, Vol 17, no 3, s. 223-237, 2014: Yazar, ataerkil kültürlerin kadın varlığında yarattığı beden-ruh ikilemini ve kadın aklını ancak bedeninin bastırılması koşuluyla kabul edebilmesini hem eleştirmek hem aşmak üzere Erendiz Atasü’nün nasıl bir edebi dil kurduğunu ve kullandığını inceliyor; ve bu romanın hem Türk edebiyatında önemli bir yapı taşı hem de dünya feminist literatürüne önemli bir katkı olduğu sonucuna varıyor.
NEWS LETTER “Dağın Öteki Yüzü” (İng. ) (“The Other Side of The Mountain” ), News Letter, Ankara, Sept. , 2000
Oya Batum MENTEŞE, "Erendiz Atasü ve 'Dağın Öteki Yüzü' ", Varlık, 1110, s. 49-52, Mart 2000: Tarihsel roman kavramının zaman içinde uğradığı değişimler ve çağdaş edebiyat kuramları açısında romanın irdelenmesi
Oya Batum MENTEŞE, "Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazınından Örnekler: Erendiz Atasü, Mina Urgan, Şadan Karadeniz", H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. yılı özel sayısı, s. 69-80, 1999
Saime GÖKSU, "Kemalizmin İçinden:Atatürk'ün Mirası" (İng. ), ("Kemalism Within: The Legacy of Atatürk"), Turkish Area Studies, 51, s. 46-48, Oxford, Nov. 2000: Özellikle kadın özgürlüğü bağlamında Kemalist bir ruh taşıyan romanın aynı zamanda Kamalizmi içinden eleştirdiği ileri sürülüyor
Tarık Dursun K. , "Erendiz Atasü'nün Hakkıdır!", Yeniyüzyıl, 9 Ocak 1996
Tom HOLLAND, "Ottomania" (İng. ), The Daily Telegraph, London, August 12, 2000: Tarık Aziz'in Osmanlı dönemini konu alan TAŞ KADIN’ ıyla (THE STONE WOMAN) DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ' nü (THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN) karşılaştıran eleştirmen, tercihini , "Türkiye'nin ruhunu dile getirebilen, son kertede Türk ve bir o denli Avrupa edebiyatının biçimsel özelliklerini yaratıcı tarzda özümseyebilmiş" diye nitelediği DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ' nden yana kullanıyor.
Cumhuriyet Kitap,577, s. 6, 8 Mart 2001: Tom Holland'ın yazısının yalnızca DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ ile ilgili bölümlerinin Türkçe çevirisi
Tolga ULUSOY, "Dağın Öteki Yüzü – Erendiz Atasü"
Ülkü Y. GÜNAY, " 'Dağın Öteki Yüzü'nde Ne Var?" , Çağdaş Türk Dili, 9(100) , 59-61, Haziran 1996
Vanesa LARSON, "Türk Destanı" (İng. ) ("Turkish Epic"), Worldview, 15(3), s. 48-49, Washington,July-Sept. 2002: Romanın, tarihsel içerik, biçem ve yazarının ülkesine bakışı açılarından değerlendirilmesi
Yasemin ALPTEKİN, "The Other Side of the Mountain", Journal of Turkish Literature, 2, s. 93-104, 2005: Romanın Yin-Yan felsefesi bakış açısıyla incelenmesi.
Yıldız ECEVİT, "İçtenlikli Bir Yazar: Erendiz Atasü", Cumhuriyet Kitap, 305,s. 1, 4-6, 21 Aralık 1995: Romanın "Kemalist ideolojinin estetize edilmesi" bağlamında değerlendirilmesi ve yazarla söyleşi